Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákupy uskutečněné v internetovém obchodě na URL adrese www.biovendor-lekarskatechnika.cz a dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího spotřební zboží v uvedeném obchodě. Není-li uvedeno jinak,  řídí se obchodní vztahy Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.

 

Provozovatel obchodu a prodávající:

 

BioVendor – lékařská technika, spol. s r. o.

Se sídlem: Česká 354, 664 31 Česká

Zapsaná: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. 2, vložka 20015

IČO: 63471523

DIČ: CZ63471523

Tel. 543235367

E-mail: bio.vendor@volny.cz 


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky zboží uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.biovendor-lekarskatechnika.cz jsou závazné.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky internetového obchodu www.biovendor-lekarskatechnika.cz , kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo jiným způsobem uvedeným v těchto podmínkách nebo v zákoně. Podmínkou přijetí objednávky prodávajícím je řádné a pravdivé vyplnění objednávkového formuláře.

Odesláním vyplněného formuláře kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními a reklamačními podmínkami zde uvedenými a akceptuje cenu zboží platnou v den odeslání objednávky včetně nákladů na dopravu a uvedenou na www.biovendor-lekarskatechnika.cz

Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen zboží. Pro uzavření kupní smlouvy je rozhodná prodejní cena zboží uvedená na internetovém obchodě www.biovendor-lekarskatechnika.cz v okamžik uskutečnění objednávky.

V případě odeslání objednávky kupujícím s dodatkem nebo odchylkou či podmínkou, která nemění podstatně podmínky nabídky, si prodávající vyhrazuje právo této podmínce vyhovět pouze v případě, že výslovně akceptuje tento dodatek v potvrzení objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 10 let ode dne jejího uzavření.

Platební podmínky, dodací lhůty a přepravné

Zboží bude prodávajícím zasláno na adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři a to způsobem, který kupující zvolí v objednávkovém formuláři. V případě objednávky s platbou převodem na účet prodávajícího bude zboží na adresu kupujícího zasláno až po připsání platby za zboží na uvedený účet prodávajícího.

Zboží, které je skladem u prodávajícího, je zasíláno na adresu kupujícího do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem potvrzení objednávky kupujícímu. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud za strany prodávajícího nebude možné tuto lhůtu dodržet (např. zboží není skladem), bude kupující o této skutečnosti včas informován prostřednictvím kontaktu uvedeného v objednávkovém formuláři, aby mohl od kupní smlouvy případně odstoupit.

Za splnění odeslání zboží na adresu kupujícího se rozumí odeslání zboží Českou poštu na adresu kupujícího,  tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

Pokud kupující v objednávkovém formuláři zvolí platbu zboží dobírkou, platí kupující České poště při převzetí zboží. Prodejní cena zboží tak bude zvýšena o náklady na dobírku. Tyto náklady je kupující povinen uhradit České poště při převzetí zboží.

V případě osobního odběru zboží na adrese prodávajícího je možná pouze platba předem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Záruční lhůta

Na veškeré spotřební zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu www.biovendor-lekarskatechnika.czje v souladu se zákonem poskytována záruka v délce udávané výrobcem .

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s příslušnými ustanoveními §1820 a násl. Občanského zákoníku  a Zákona na ochranu spotřebitele má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy poskytl prodávající kupujícímu ve vyplněném vzorovém poučení o možnosti odstoupení od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 3 Občanského zákoníku. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. f Občanského zákoníku prodávající poskytl kupujícímu rovněž formulář pro odstoupení od smlouvy. Poučení a formulář tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek jako jejich příloha č. 1 a č. 2, přičemž oba tyto dokumenty jsou dostupné i na internetových stránkách obchodu www.biovendor-lekarskatechnika.cz

Prodávající nepřevezme zpět zboží vracené kupujícím formou dobírky. Není možné odstoupit od kupní smlouvy u věcí, které se rychle kazí nebo zastarávají, rovněž nelze vrátit zboží, u kterého byl porušen hygienický obal.

Právo prodávajícího na odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupení od kupní smlouvy (zrušit objednávku) v případech, kdy se zboží již nevyrábí, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží ze strany jeho dodavatele prodávajícímu.

Ve všech těchto případech bude kupující neprodleně prodávajícím informován a bude s ním řešen další postup včetně případného vrácení již uskutečněné platby za zboží, které bylo řádně objednáno a které prodávající není schopen za dříve uvedených podmínek dodat kupujícímu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku:

Náklady na telefonovaní na telefonní čísla uvedená na www.biovendor-lekarskatechnika.cz jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku operátora volajícího a tyto náklady hradí volající sám.

Reklamační podmínky (Reklamační řád):

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda-li zásilka nenese známky poškození během přepravy.

Za dopravu zboží, ztrátu zásilky a její případné poškození během přepravy zodpovídá Česká pošta. Došlo-li k poškození zboží během přepravy, je nutné postupovat v souladu s reklamačním řádem České pošty. V souladu s reklamačním řádem České pošty lze reklamaci uplatnit na jakékoliv poště (doporučujeme poštu dodací), a to nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. Reklamační řád České pošty se může měnit, je potřeba postupovat podle jeho aktuální verze dostupné na www.ceskaposta.cz.

Po převzetí zásilky od dopravce je kupující povinen překontrolovat obsah zásilky. V případě rozdílů mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo v případě závady na zboží je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího, a to písemně  (též e-mailem) nebo telefonicky.

Pokud k tomuto oznámení ze strany nedojde do 2 pracovních dnů, je zásilka prodávajícím pokládána za kompletní a správnou. Kupující tak ztrácí nárok na reklamaci z důvodů nesprávného obsahu zásilky, přičemž prodávající má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

V případě osobního převzetí zboží u prodávajícího má kupující právo zkontrolovat stav zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím.

Pro potřeby případného reklamačního řízení je kupující povinen předložit zboží spolu s popisem závad prodávajícímu, a to včetně daňového dokladu – faktury.

Zboží nelze vracet prodávajícímu bez předchozího upozornění (písemně, e-mailem, telefonicky) a bez jeho souhlasu. V případě zaslání zboží prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

- v případě vady odstranitelné (tj. takové, která je nepodstatným porušením smlouvy podle § 2107 Občanského zákoníku) :

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí.

- v případě vady neodstranitelné (tj. takové, která je podstatným porušením smlouvy podle § 2106 Občanského zákoníku):

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo dodání chybějící věci

b.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou věci

c.) právo odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající nenese zodpovědnost (reklamaci nelze vyhovět) v případě, že zboží bylo použito (používáno) v rozporu s Návodem na použití, který je součástí každého balení,  v případě opotřebení způsobeného běžným a v Návodu na použití uvedeným způsobem nebo v případě prokazatelných nedovolených zásahů do zboží.

V případě neoprávněné reklamace hradí kupující všechny náklady spojené s dopravou zboží prodávajícímu a zpět.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nejenmydlo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná:

  • Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR “) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním

osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající

prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu a příloh č. 1 a 2 vstupují v platnost od              22. 5. 2018 a jsou závazné jak pro kupujícího, tak prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny

MmM5NDM